Έργα
ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ-ΚΟΖΑΝΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ –ΔΗΜΗΤΡΑ (Α’ ΦΑΣΗ)
Περιγραφή Έργου

Πρόκειται για προκαταρκτικές μελέτες 15 τεχνικών έργων της σιδηροδρόμικης γραμμής του τίτλου. Μεταξύ αυτών υπάρχουν 12 γέφυρες, άνω και κάτω διαβάσεις καθέτων οδών, με ανοίγματα από 8m έως 118m και πλάτη από 6m έως 90m, δύο πεζογέφυρες ανοίγματος 85m και μια σήραγγα μήκους 307m.

Οι φορείς αποτελούνται από οπλισμένο ή προεντεταμένο σκυρόδεμα, ανάλογα με το άνοιγμά τους. Το ίδιο κριτήριο διαφοροποιεί τη μορφή της διατομής των φορέων σε συμπαγείς πλάκες, πλάκες με διάκενα και κιβωτοειδείς. Επιπρόσθετα, καθοριστικό ρόλο στην επιλογή της διατομής αποτελεί το απαιτούμενο ελεύθερο ύψος κάτω άπο την κάθε διάβαση.

Οι αρχικά προτεινόμενες θεμελιώσεις ποικίλουν, ανάλογα με τη θέση και το μέγεθος της κατασκευής, από επιφανειακές μέχρι βαθειές με φρεατοπασσάλους.

 

 

Λεπτομέρειες Έργου
  • Εργοδότης / Φορέας Ανάθεσης :ΟΣΕ Α.Ε.
  • Στάδια μελέτης :  Προκαταρκτικές Μελέτες και Προμελέτες Τεχνικών
  • Προϋπολογισμος Έργου : 40.134.000€
  • Περίοδος Μελέτης :  03/2008 – 05/2008
  • Συγκοινωνιακή Μελέτη : SHW Sellin – Herold – Winter Beratende Inginieure
  • Υδραυλική Μελέτη : ΜΕΤΕΡ – Σύμβουλοι Μηχανικοί
  • Περιβαλλοντική Μελέτη : Enviroplan Μελετητική
  • Τοπογραφικές Μελέτες : ΟΜΑΣ μελετητική Ε.Ε. Διακρ. Ν Περδικάρης & Συντελεστές ΕΕ
  • Γεωτεχνική Μελέτη: Α.Δ.Φ. Σύμβουλοι Γεωτεχνικοί Μηχανικοί Ε.Π.Ε.