Η εταιρεία
Κατηγορίες πτυχίων Τμήματος Μητρώου Μελετητών Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΑΞΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟ
ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 08 Ε 18
ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 10 Β 2
ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 13 Α 1
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ 21 Α 1
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 27 Α 1
ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΑΞΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟ