Υπηρεσίες

Προσφερόμενες Υπηρεσίες

Η βασική δραστηριότητα της Εταιρίας είναι η μελέτη, επίβλεψη, έλεγχος μελετών και διαχείριση Έργων Πολιτικού Μηχανικού στον Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα. Ειδικότερα οι προσφερόμενες υπηρεσίες μας είναι:

Μελέτες

 • Δομοστατικές μελέτες κτιριακών έργων από οπλισμένο και προεντεταμένο σκυρόδεμα, φέρουσα τοιχοποιία, δομικό χάλυβα και ξύλο.
 • Μελέτες γεφυρών
 • Μελέτες υπογείων τεχνικών έργων (σήραγγες, cut & cover)
 • Μελέτες επισκευών σε κατασκευές οπλισμένου σκυροδέματος, για αστοχίες από σεισμό, πυρκαγιά, πρόσθετα φορτία, αλλαγή χρήσεως, διάβρωση κ.λ.π.
 • Μελέτες επισκευής και δομητικής ενίσχυσης κτιρίων απο λιθοδομή, σύμφωνα με τις σημερινές απαιτήσεις αντοχής και λειτουργίας των.
 • Μελέτες προσεισμικής ενίσχύσης υπαρχόντων κτιρίων από σκυρόδεμα βάσει του Κανονισμού Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.)
 • Στατικές και αντισεισμικές μελέτες κτιρίων για έκδοση οικοδομικής άδειας

Επίβλεψη και διαχείριση έργων

 • Επιβλέψεις φέροντα οργανισμού κτιριακών έργων
 • Διαχείριση έργων (project management)
 • Προετοιμασία τευχών δημοπράτησης
 • Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών
 • Σύνταξη τευχών προμετρήσεων & προϋπολογισμού
 • Σύνταξη συμβάσεων και συγγραφή υποχρεώσεων αναδόχου
 • Χρονικός και οικονομικός προγραμματισμός
 • Εκπόνηση σχεδίου ποιοτικού ελέγχου και διασφάλισης ποιότητας
 • Υπηρεσίες συμβούλου έργων πολιτικού μηχανικού
 • Έλεγχοι μελετών κτιριακών και γεφυρών