Η εταιρεία
Πολιτική Ποιότητας

Η Διοίκηση της «Ελληνική Μελετητική ΑΤΕ» δείχνοντας τον σεβασμό που τη διακατέχει για την Ποιότητα των Προϊόντων και Υπηρεσιών της την ενέταξε σε Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, τη Διαχείριση των παραμέτρων που διέπουν την λειτουργία της και Δεσμεύεται για την εφαρμογή του.
Το Σύστημα είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις οργάνωσης και διοίκησης που περιγράφονται στο Διεθνές Πρότυπο EN ISO 9001:2015 και καλύπτει όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων, σύμφωνα με το ακόλουθο πεδίο εφαρμογής:

  • Μελέτη, Επίβλεψη και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για Έργα Πολιτικού Μηχανικού.
  • Structural and Civil Engineering Design, Supervision and Consulting Services.

Οι αρχές στις οποίες στηρίχθηκε η εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης καθορίζονται στην παρούσα Πολιτική Ποιότητας.

Η «Ελληνική Μελετητική ΑΤΕ» είναι προσηλωμένη σταθερά στην «παροχή υπηρεσιών εκπόνησης μελετών και επιβλέψεων», χρησιμοποιώντας εξοπλισμό της κατάλληλης τεχνολογίας, απασχολώντας εξειδικευμένο προσωπικό αποσκοπώντας σε διαρκή πρωτοπορία. Για την υλοποίηση των στόχων αυτών δεσμεύεται να διαθέτει τους αναγκαίους πόρους.

Η «Ελληνική Μελετητική ΑΤΕ» δεσμεύεται να παρέχει τα μέσα για την πλήρη συμμόρφωση με τις νομικές και λοιπές απαιτήσεις που διέπουν την λειτουργία της και την συμμόρφωση των προϊόντων της. Δεσμεύεται, δε, για συνεχή προσπάθεια, που αποσκοπεί στην πρόληψη εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών καθώς και στην εξάλειψη ή ελαχιστοποίηση των κινδύνων που θα μπορούσαν να προκύψουν από τη δραστηριότητα της.

Για την επίτευξη των στόχων αυτών η εταιρία δεσμεύεται να διαθέτει και να εξασκεί:

  • Προσωπικό ή Συνεργάτες με εκπαίδευση υψηλού επιπέδου και άρτια οργάνωση,
  • Υπολογιστικό εξοπλισμό προηγμένης τεχνολογίας,
  • Σύγχρονες μεθόδους για την κατασκευή / παραγωγή των προϊόντων ή/και την παροχή υπηρεσιών,
  • Διαρκή έλεγχο των παραμέτρων παραγωγής και των χαρακτηριστικών των προϊόντων και Υπηρεσιών,
  • Μεθοδολογία συστηματικής αναγνώρισης των κινδύνων και προσδιορισμού της επικινδυνότητας,
  • Διάλογο για τα περιβαλλοντικά θέματα με τους συμμέτοχους της,
  • Διασφάλιση διαθεσιμότητας των πληροφοριών,

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας παρακολουθείται συνεχώς μέσω διαφόρων δεικτών, όσο αφορά την απόδοσή του. Με βάση την συνεχή πληροφόρηση και την ετήσια ανασκόπηση του Συστήματος, η Διοίκηση Δεσμεύεται για την θέσπιση νέων σκοπών & στόχων και την παροχή των απαιτούμενων πόρων, για την εκπλήρωσή τους.

Η ανωτέρω Πολιτική είναι διαθέσιμη στο κοινό και κοινοποιείται στο σύνολο του προσωπικού και τους συνεργάτες της εταιρείας, από τους  οποίους απαιτεί την πιστή εφαρμογή της. Σε τακτά χρονικά διαστήματα η Πολιτική επανεξετάζεται για την καταλληλότητα και την αποτελεσματικότητά της, έχοντας ως δέσμευση τη συνεχή βελτίωση της διαχείρισης και των επιδόσεων σε θέματα Ποιότητας.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ (.pdf)