Έργα
ΜΟΝΑΔΑ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΑΦΥΔΑΤΩΜΕΝΗΣ ΙΛΥΟΣ ΤΗΣ Ε.Ε.Λ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ    
Περιγραφή Έργου

Τα έργα τα οποία αντιμετωπίζονται από τη Δομοστατική μελέτη είναι:
- Το Κεντρικό κτίριο ξήρανσης (Ν1), το οποίο αποτελεί το σημαντικότερο έργο. Πρόκειται για μεταλλικό κτίριο ύψους 19m, διαστάσεων 35 Χ 25 m, με μεγάλα φορτία ειδικού εξοπλισμού, γερανογέφυρες κ.λ.π.
- Το ικρίωμα στήριξης και η θεμελίωση των SILO Ξηραμένης Ιλύος (2 Α΄ Φάση – 2 πρόβλεψη) (Ν8)
- Δεξαμενή Δευτεροβαθμίων Εκροών (Ν2) μετά του αντλιοστασίου της (Ν5).
- Βάση γεφυροπλάστιγκας (Ν4)
- Δεξαμενές Πυρόσβεσης – Ύδρευσης μετά του αντλιοστασίου των (Ν7)
- Αντλιοστάσιο στραγγιδίων (Ν6)
- Μεταλλικά ικριώματα στήριξης μεταφορικών ταινιών (Ν12)
- Γέφυρα στήριξης αγωγών μεταφοράς αφυδατωμένης ιλύος (Ν12)
- Ράμπες, δεξαμενές κ.λ.π. χώρου υποδοχής αφυδατωμένης ιλύος από άλλα ΚΕΛ (Ν12)
- Σταθμός Φυσικού Αερίου (Ν11)
- Οικίσκος Βιοαερίου (Ν10)
- Δεξαμενή Πυρόσβεσης-Πόσιμου (Ν7)
- Θεμελίωση των Αναγεννώμενων Θερμικών Oξειδωτών (RTO) (N1)
- Υποστήριξη στους Σακοποιητές (Ν9)

Τα παραπάνω έργα έχουν σχεδιαστεί και χωροθετηθεί με βάση τις Η/Μ απαιτήσεις της Διακήρυξης. Ειδικά για το Κεντρικό Κτίριο Ξήρανσης έγινε ιδιαίτερος αρχιτεκτονικός σχεδιασμός λόγω της πολυπλοκότητας των χρήσεων και του νευραλγικού χαρακτήρα του.

Σημείωση: Οι παραπάνω φωτογραφίες είναι από το αντίστοιχο έργο της Ψυτάλλειας.

 

 

Λεπτομέρειες Έργου
  • Εργοδότης / Φορέας Ανάθεσης :  Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. – ΕΤΕΘ Α.Ε. / Ε.Υ.Δ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ / Ministry
  • Στάδια μελέτης :   Οριστική Μελέτη Προσφοράς
  • Προϋπολογισμός Φ. Ο. : -
  • Περίοδος Μελέτης :  07/2008 – 11/2008
  • Κατάσταση Έργου : H δημοπρασία κηρύχθηκε άγονος.
  • Αρχιτεκτονική Μελέτη:  Βασίλειος Αδάλογλου
  • Η/Μ Μελέτη: Melcon Engineering E.E.