Έργα
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΤΟΥ ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ - ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΑΦΗΣ
Περιγραφή Έργου

Αποτίμηση της κατάστασης του συστήματος επιφανειακής προστασίας του μεταλλικού φορέα και της τραπεζοειδούς λαμαρίνας της επικάλυψης στο κεντρικό κτίριο του ΟΔΙΕ στο Μαρκόπουλο. Έγινε λεπτομερής επιθεώρηση του υφιστάμενου συστήματος, συμπεριλαμβανομένης της εκτίμησης της ανάγκης για συντήρηση. Η αποτίμηση πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια των ισχυόντων αντίστοιχων ευρωπαϊκών κανονισμών και προτύπων. Η διερεύνηση συμπεριέλαβε, μεταξύ άλλων oπτικό έλεγχο μελών, συνδέσεων, επικάλυψης, μετρήσεις εναπομείναντος πάχους ξηρού υμένα βαφής, δοκιμές πρόσφυσης στρώσεων αντισκωριακής βαφής και μέτρηση τυχόν απομείωσης πάχους μεταλλικών στοιχείων.

Λεπτομέρειες Έργου
  • Εργοδότης / Φορέας Ανάθεσης : ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ Α.Ε. 
  • Στάδια μελέτης : Επιθεώρηση υφιστάμενου συστήματος βαφής
  • Προϋπολογισμός Φ. Ο. :
  • Περίοδος Μελέτης : 11/2015-01/2016
  • Κατάσταση Έργου : Ολοκληρωμένο