Έργα
ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΤΜΗΜΑ 2.4.: ΑΡΑΧΘΟΣ - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
Περιγραφή Έργου
Προκαταρκτικές μελέτες γεφυρών και σηράγγων όλου του τμήματος από ποταμό Άραχθο έως θέση Περιστέρι. Επίσης, με άλλη σύμβαση, οριστικές μελέτες προεντεταμένων γεφυρών Τ1, Τ3 και Τ11 καθώς και πλαισιωτού (Box) Cut & Cover (T1)

 

Λεπτομέρειες Έργου
  • Εργοδότης / Φορέας Ανάθεσης : ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
  • Στάδια μελέτης : Προκαταρκτικές & Οριστική Μελέτη (Τελικό στάδιο)  
  • Προϋπολογισμός Φ. Ο. : 132.061.629€ (προκατ.) & 20.542.920 € (οριστ.)
  • Περίοδος Μελέτης : 03/1998 - 01/2000 & 03/2000 - 07/2000
  • Κατάσταση Έργου : Ολοκληρωμένο (Μόνο το Τ3)
  • Συγκοινωνιακή Μελέτη: Πρίσμα Σσύμβουλοι Μηχανικοί Α.Τ.Ε.
  • Γεωλογική Μελέτη: Γεωσκόπιο Α.Τ.Ε.
  • Γεωτεχνική Μελέτη: Εδαφομηχανική Α.Τ.Ε.