Έργα
ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΙΚΗΜΑΤΟΣ “ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΣΟΛΑΪΝΟΥ” ΣΤΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Περιγραφή Έργου

Στατική αποτύπωση, Έλεγχος Υπάρχοντος και τελικά ενίσχυση διωρόφου κτιρίου επιφάνειας περί τα 1.200 m2 κατασκευής 1958 το οποίο είχε μελετηθεί ως οικοτροφείο και μετατρέπεται σε σχολείο. Ο φέρων οργανισμός αποτελείται από συμπαγείς πλάκες ωπλισμένου σκυροδέματος οι οποίες εδράζονται μονολιθικά επί δοκών επίσης από ωπλισμένο σκυρόδεμα. Οι τελευταίες φέρονται από υποστυλώματα και κυρίως από τοίχους αργολιθοδομής ή και οπτοπλινθοδομής. Κατά την αναβάθμιση ελήφθησαν υπ' όψιν τα ηυξημένα νεκρά και ωφέλιμα φορτία και ο ηυξημένος συντελεστής σπουδαιότητας που επιβάλλει η νέα χρήση, αλλά και ο μειωμένος συντελεστής σεισμικής συμπεριφοράς που προκύπτει από τον τρόπο κατασκευής του κτιρίου. Η ανάλυση έγινε με το πρόγραμμα ETABS. Οι ενισχύσεις που προβλέπονται ενδεικτικά αναφέρονται στη συνέχεια:

α. Κατασκευή νέας ισχυρής πλάκας – διαφράγματος δαπέδων επί εδάφους
β. Μονόπλευροι μανδύες ορισμένων λιθοδομών μετά από προηγούμενη ομογενοποίηση με τσιμεντενέσεις
γ. Αμφίπλευροι μανδύες ορισμένων φερουσών οπτοπλινθοδομών
δ. Ενισχύσεις ορισμένων πλακών οροφής ισογείου
ε. Ενισχύσεις ορισμένων κόμβων δοκών ισογείου και ορόφου
ζ. Ενισχύσεις ορισμένων στύλων ισογείου και ορόφου.

 

Λεπτομέρειες Έργου
  • Εργοδότης / Φορέας Ανάθεσης : ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ - ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
  • Στάδια μελέτης : Πλήρης Μελέτη
  • Προϋπολογισμός Φ. Ο. : -
  • Περίοδος Μελέτης : 05/2010 έως 07/2010
  • Κατάσταση Έργου : Ολοκληρωμένο
  • Αρχιτεκτονική Μελέτη : ERIC SWIFT
  • Η/Μ Μελέτη : ΚΗΜ Ο.Ε. (Νίκος Εμμανουήλ)