Έργα
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΥ
Περιγραφή Έργου

Το κεντρικό κτίριο του Α.Σ.Π. (Οινοποιείο – Εμφιαλωτήριο), επιφάνειας περί τα 3.700 m2 κατασκευάστηκε την περίοδο 1986 – 1987 με τη μέθοδο της προκατασκευής, με συμβατική θεμελίωση. Η εφαρμογή της μεθόδου όμως υλοποιήθηκε άκρως κακότεχνα, με συνέπεια ο Φ.Ο., δηλαδή τα προκατασκευασμένα υποστυλώματα και οι δοκοί, καθώς και οι προεντεταμένες, προκατασκευασμένες πλάκες μεγάλων ανοιγμάτων, να μορφώνουν στη σημερινή τους κατάσταση έναν μηχανισμό. Λόγω των μεγάλων παραμορφώσεων, των κακοτεχνιών κατά την κατασκευή και του ερπυσμού, όλα τα δομικά στοιχεία παρουσιάζουν προβλήματα γενικότερης παθολογίας, λόγω εισροής υδάτων.

Πραγματοποιήθηκε έλεγχος στατικής και αντισεισμικής επάρκειας, καθώς και μελέτη ανασχεδιασμού. Η μελέτη ενίσχυσης στόχευσε, πλην της άρσης των προβλημάτων παθολογίας, στην αποκατάσταση των κόμβων του δομικού φορέα, την αύξηση της οριζόντιας δυσκαμψίας, καθώς και στην αντικατάσταση της οροφής του κτιρίου με σύμμεικτη πλάκα επί μεταλλικών δικτυωμάτων και τεγίδων.

Συμπληρωματικά, πραγματοποιήθηκαν και μελέτες νέων προσθήκών στο τυροκομείο και ελαιουργείο, συμβατικής κατασκευής.

 

Λεπτομέρειες Έργου
  • Εργοδότης / Φορέας Ανάθεσης : ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΥ
  • Στάδια μελέτης : Προμελέτη - Οριστική Μελέτη – Μελέτη Εφαρμογής - Τεύχη Δημοπράτησης - Επίβλεψη
  • Προϋπολογισμός Φ. Ο. : 1.000.000 €
  • Περίοδος Μελέτης :  Προμελέτη για την ένταξη σε πρόγραμμα χρηματοδότησης 05/2014-09/2014, Οριστική Μελέτη – Μελέτη Εφαρμογής 05/2015- 12/2015
  • Κατάσταση Έργου : Υπό Δημοπράτηση
  • Αρχιτεκτονική Μελέτη : Ελληνική Μελετητική Α.Τ.Ε.