Έργα
ΟΛΙΣΘΑΙΝΩΝ ΣΙΔΗΡΟΤΥΠΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΑΝΑΝΤΙ ΠΡΑΝΟΥΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ "ΚΟΡΗΣ ΓΕΦΥΡΙ" Ν. ΧΙΟΥ   
Περιγραφή Έργου

Πρόκειται για άκρως ενδιαφέρουσα κατασκευή ολισθαίνοντος δικτυωματικού σιδηροτύπου. Ο σιδηρότυπος προορίζεται για την υλοποίηση της σκυροδέτησης οπλισμένης πλάκας από σκυρόδεμα πάχους 30cm, η οποία κατασκευάζεται για την προστασία του βρεχόμενου πρανούς χωμάτινου φράγματος ύψους 36 μέτρων. Η κλίση του πρανούς είναι απότομη, υ:π=1,00:0,80 και ως εκ τούτου, επί του σιδηροτύπου δρουν υδροστατικές πιέσεις, η καθ' ύψος κατανομή των οποίων, απετέλεσαν αντικείμενο της κατ' αρχήν αναζήτησης. Οι υδροστατικές πιέσεις ισορροπούν με τον ανεκτό συντελεστή ασφαλείας με το νεκρό φορτίο βαρύτητας της σιδηροκατασκευής και της προβλεπόμενης προκατασκευασμένης πλάκας από ωπλισμένο σκυρόδεμα του δαπέδου εργασίας. Το όλο δικτύωμα, ανοίγματος περίπου 10m, κυλίεται κατά μήκος δύο σιδηροτροχιών διατομής ][, που αγκυρώνονται προσωρινά επί του χωμάτινου πρανούς μέσω τσιμέντινων αποστατών 30cm. Η κίνηση επιτυγχάνεται με υδραυλικούς βραχίονες, μέσω χειριστηρίου που τοποθετείται στο μέσον της κυλιόμενης κατασκευής.

 

 

Λεπτομέρειες Έργου
  • Εργοδότης / Φορέας Ανάθεσης :  ΟΜΗΡΟΣ Α.Ε.
  • Φορέας Κατασκευής : P&C Development S.A.
  • Στάδια μελέτης :   Πλήρης Μελέτη
  • Προϋπολογισμός Φ. Ο. : 40.000€
  • Περίοδος Μελέτης :  4/2010 – 07/2010
  • Κατάσταση Έργου : Ολοκληρωμένο