Έργα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΚΑΤ' ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ
Περιγραφή Έργου

Πρόκειται για δύο χαλύβδινα στατικώς ανεξάρτητα κτίρια επιφάνειας 2000 m2 και 500 m2. Οι νέες αυτές αποθήκες κατασκευάζονται κατ’ επέκταση υφιστάμενων στις εγκαταστάσεις της Παπουτσάνης Α.Β.Ε.Ε.

Ο κύριος φορέας είναι ο τυπικός για κτίρια τέτοια κτίρια, αποτελούμενος στη μια διεύθυνση από μεταθετά πλαίσια με συνδέσεις ροπής, ενώ στην άλλη με αμετάθετα πλαίσια με χρήση διαγωνίων συνδέσμων δυσκαμψίας τύπου Χ. Η διαφραγματοποίηση της στέγης και πλευρική εξασφάλιση των ζυγωμάτων επιτυγχάνεται μέσω ελατών διαμήκων μελών. Ο φορέας της ανωδομής συμπληρώνεται από λεπτότοιχες τεγίδες και μηκίδες. Η θεμελίωση υλοποιείται με πεδιλοδοκούς. Ορισμένοι εκ των περιμετρικών στύλων και στα δύο κτίρια θεμελιώνονται σε υπάρχοντα και ενισχυόμενα πέδιλα.

Λεπτομέρειες Έργου
  • Εργοδότης / Φορέας Ανάθεσης : Anemoreiacon Συμβουλευτική και Τεχνική Εταιρεία / Παπουτσάνης Α.Ε.Β.Ε.
  • Στάδια μελέτης : Οριστική Μελέτη - Μελέτη Εφαρμογής
  • Προϋπολογισμός Φ. Ο. : -
  • Περίοδος Μελέτης : 07/2020 - 02/2021
  • Κατάσταση Έργου : Ολοκληρωμένο
  • Αρχιτεκτονική Μελέτη: Δημήτρης Σκούρος