Έργα
ΚΤΙΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 
Περιγραφή Έργου

Η μελέτη αφορούσε Κτίριο της Σχολής Οικονομικών Επιστημών. Το κτίριο περιλαμβάνει τρεις κατηγορίες λειτουργικών χώρων:

α) χώροι εκπαίδευσης

β) χώροι έρευνας και

γ) γραφεία διοικητικών υπηρεσιών.

Το συνολικό εμβαδό του κτιρίου ανέρχεται σε 5.640 m2. Το κτίριο χωροθετήθηκε σε έκταση 5.000,00 m2, που αποτελεί τμήμα της συνολικής οικοπεδικής έκτασης της Πανεπιστημιούπολης Πάτρας (2.656.000 m2).Το κτίριο αναπτύσσεται σε 3 υπέργειες στάθμες και 1 υπόγειο.

Ο στατικός του φορέας αποτελείται από 9 στατικά ανεξάρτητα τμήματα. Για τα 7 από αυτά επιλέχτηκε ο φορέας από οπλισμένο σκυρόδεμα και στα υπόλοιπα 2 μονώροφα τμήματα που αποτελούνται από μεγάλα ανοίγματα επιλέχθηκε φορέας δοκών-υποστυλωμάτων επίσης από οπλισμένο σκυρόδεμα και μεταλλικό σύμμικτο deck οροφής. 

Λεπτομέρειες Έργου
  • Εργοδότης / Φορέας Ανάθεσης : ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ / ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓ/ΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
  • Στάδια μελέτης : Προμελέτη – Οριστική Μελέτη – Μελέτη Εφαρμογής – Τεύχη Δημοπράτησης  
  • Προϋπολογισμός Φ. Ο. : 1.297.000€
  • Περίοδος Μελέτης :  01/2008 - 04/2008 & 09/2011 -12/2013
  • Κατάσταση Έργου : Υπό κατασκευή  
  • Αρχιτεκτονική Μελέτη: BETAPLAN A.E.M.
  • Η/Μ Μελέτη: ΤΕΤΡΑΣ Η/Μ Α.Ε.Μ. Τεχνική Εταιρεία Μελετών