Έργα
ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗ ΣΤΟ 401 Γ.Σ.Ν.Α. 
Περιγραφή Έργου

Μελέτη εγκατάστασης ενός Γραμμικού Επιταχυντή και των βοηθητικών χώρων υποστήριξης του στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο.

Η μελέτη περιλαμβάνει αναδιαρρυθμίσεις σε τμήμα του υφιστάμενου υπογείου του κτιρίου και προσθήκη υπογείου έργου τριών ορόφων (ημιυπογείου + 2 υπογείων) κατ’ επέκταση και σε επαφή με το υφιστάμενο κτίριο. Περιλαμβάνονται οι χώροι Γραμμικού Επιταχυντή, Βραχυθεραπείας, Εξομοιωτή, Χώροι Γραφείων Ιατρών, Εξεταστηρίων, Βοηθητικοί Χώροι Προσωπικού και χώροι κυκλοφορίας.

 • Συνολική έκταση προσθήκης 1.192 m²
 • Συνολική έκταση αναδιαρρύθμισης 180 m²
 • Λόγω μεγάλου βάθους εκσκαφής μελετήθηκε και έργο προσωρινής αντιστήριξης με την μέθοδο των αγκυρουμένων πασσάλων.
 • Θεμελίωση με γενική πλάκα κοιτόστρωσης ημιστεγανού τύπου.


 

Λεπτομέρειες Έργου
 • Εργοδότης / Φορέας Ανάθεσης : ΓΕΣ / ΔΥΠΟ
 • Στάδια μελέτης : Οριστική Μελέτη, Μελέτη Εφαρμογής, Τεύχη Δημοπράτησης  
 • Προϋπολογισμός Φ. Ο. : 1.060.567€
 • Περίοδος Μελέτης :  2007 – 2008
 • Κατάσταση Έργου : Εκκρεμεί η Δημοπράτηση λόγω έλλειψης πόρων 
 • Αρχιτεκτονική Μελέτη: ΒΕΤΑΠΛΑΝ Α.Ε.Μ.
 • Η/Μ Μελέτη: ΑΛΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.