Έργα
ΚΤΙΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ NAVARINO DUNES, COSTA NAVARINO
Περιγραφή Έργου

Πρόκειται για τέσσερα κτίρια συνολικής επιφάνειας 3300m². Τα κτίρια είναι διώροφα, σύμμεικτα με μεταλλικές δοκούς και στύλους και πλάκες οπλισμένου σκυροδέματος, επί λαμαρίνας τύπου Holorib. Τα κτίρια θεμελιώνονται σε κοιτόστρωση οπλισμένου σκυροδέματος και επί επιχώματος από συμπυκνωμένα θραυστά λατομείου. Σε επιλεγμένα σημεία των όψεων τους έχουν επενδύσεις από πέτρα επάνω σε δευτερεύοντα μεταλλικό σκελετό.

Λεπτομέρειες Έργου
  • Εργοδότης / Φορέας Ανάθεσης : ΤΕΜΕΣ Α.Ε.
  • Στάδια μελέτης : Πλήρης Μελέτη και Παρακολούθηση Έργου
  • Προϋπολογισμός Φ. Ο. : -
  • Περίοδος Μελέτης : 01/2011 – 04/2011
  • Κατάσταση Έργου : Ολοκληρωμένο
  • Αρχιτεκτονική Μελέτη : Βασίλης Αδάλογλου, Μαρίκα Παπαδοπούλου, Ιωάννα Τυρογιάννη
  • Η/Μ Μελέτη : ΚΗΜ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ – ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ Ο.Ε.