Έργα
Ι.Μ.Ε. - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ "ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ", ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ  
Περιγραφή Έργου

Σύνθετο έργο με τα παρακάτω κύρια χαρακτηριστικά:
- Προσωρινή αντιστήριξη με ύψος μέχρι και 12m , με τη μέθοδο έγχυτων πασσάλων με αγκύρια.
- Θεμελίωση του έργου με κάτοψη 12500² με πλάκα γενικής κοιτόστρωσης- στεγανολεκάνης, λόγω ύπαρξης υψηλού υδροφόρου ορίζοντα.
- Οροφές των υπογείων χώρων ως συμπαγής πλάκες χωρίς δοκούς έτσι ώστε να διευκολυνθούν οι διελεύσεις των πολλών Η/Μ εγκαταστάσεων.
- Υπαίθριο θέατρο με κερκίδες κυκλικής μορφής με ακτίνα αυξανόμενου βήματος. Οι χυτές κερκίδες-χορδές τόξου- κατασκευάζονται επί σύμμεικτων τοξωτών κερκιδοφόρων , ακτινικά τοποθετημένων.
- Κυρίως κτίριο με ιδιάζουσα αρχιτεκτονική μόρφωση (κεκλιμένες όψεις, κεκλιμένο δώμα με υπαίθριες διαμορφώσεις). Αναλύθηκε ως χωρικός φορέας με διάφορα επίπεδα. Στοιχεία στήριξης επιπέδων: μεταλλικά υποστυλώματα, τοιχώματα Ω.Σ. και προκατασκευασμένα κατακόρυφα στοιχεία. Διαφραγματική λειτουργία πλακών μη εξασφαλισμένη με αποτέλεσμα να διαστασιολογούνται και μεμβρανικές εντάσεις επιπρόσθετα των καμπτικών καταπονήσεων, ιδιαίτερα στα τελευταία επίπεδα. Υπαίθριες διαμορφώσης συνολικής επιφάνειας 13000 m² με φορτία φυτεύσεων, τεχνητών λιμνών καθώς και πρόβλεψη τροχιοδρόμου. 

Λεπτομέρειες Έργου
  • Εργοδότης / Φορέας Ανάθεσης : ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ / J&P-AVAX
  • Στάδια μελέτης : Μελέτη Προσφοράς (προωθημένη προμελέτη)  
  • Προϋπολογισμός Φ. Ο. : 15.000.000 €
  • Περίοδος Μελέτης :  10/2006
  • Κατάσταση Έργου : Το έργο δεν έχει κατασκευαστεί
  • Αρχιτεκτονική Μελέτη: Κ. Κυριακίδης & Συνεργάτες Α.Ε. 
  • Η/Μ Μελέτη:  ΕΛ.ΤΕ.ΜΕ. Ε.Π.Ε.