Έργα
ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ
Περιγραφή Έργου

 Το νέο κτίριο προορίζεται να χρησιμοποιηθεί στην ανωδομή του, που αποτελείται από τέσσερις υπέρ το ισόγειο ορόφους και απόληξη στο φυτεμένο δώμα, ως Γραφεία –Εξεταστήρια ιατρών. Η συνολική χρήσιμη επιφάνεια της ανωδομής ανέρχεται σε 1.750 m2. Τα τέσσερα υπόγεια του κτιρίου συνολικής επιφάνειας 5.260 m2 έχουν αμιγή χρήση στάθμευσης αυτοκινήτων με ανεξάρτητη είσοδο και έξοδο. Το τελευταίο (4ο ) υπόγειο είναι βυθισμένο εντός του Υ.Ο. και ως εκ τούτου η θεμελίωση του κτιρίου σχεδιάζεται ως Γενική Κοιτόστρωση – Στεγανολεκάνη πάχους 1,30μ.

Για την εκσκαφή σε στάθμη -14,85 απαιτήθηκαν προσωρινές αντιστηρίξεις κατακορύφων πρανών με τη μέθοδο του Βερολίνου. Η συγκεκριμένη μελέτη ανατέθηκε από τον Κ.τ.Ε. σε ανεξάρτητο εδαφοτεχνικό Γραφείο

Λεπτομέρειες Έργου
  • Εργοδότης / Φορέας Ανάθεσης : ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.
  • Στάδια μελέτης :  ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ – ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ – ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
  • Προϋπολογισμός Φ. Ο. : 
  • Περίοδος Μελέτης :  Τέλη 2013 έως Ιανουάριος 2014
  • Κατάσταση Έργου : Ολοκλήρωση Οριστικής Μελέτης - Οικοδομικής αδείας
  • Αρχιτεκτονική Μελέτη : Σιμόνη Καρούμπα –Συνεργατης  Θοδωρής Μυρογιάννης
  • Μελετη Προσωρινης Αντιστηριξης: Carlo Pasqualin