Έργα
ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΩΗΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ   
Περιγραφή Έργου

Πρόκειται για τετραώροφο κτίριο από ωπλισμένο σκυρόδεμα πτωχής ποιότητας, κατασκευής 1956. Η συνολική του επιφάνεια είναι περίπου 4.000 m2 και μετά την κατασκευή του Νέου Νοσοκομείου της πόλης πρόκειται πλέον να στεγάσει όλες τις διασκορπισμένες Υπηρεσίες του Δήμου Καλαμάτας.

Η αποτύπωση του Φ.Ο. καθώς και η αποτίμηση των μηχανικών χαρακτηριστικών των υλικών δόμησης απετέλεσαν αντικείμενο της μελέτης. Κατά τη φάση της Προμελέτης έγινε η αποτίμηση της σεισμικής συμπεριφοράς του κτιρίου και διετυπώθησαν προτάσεις επεμβάσεων για την αναβάθμιση της σύμφωνα με τις σημερινές απαιτήσεις σεισμικότητας της περιοχής και σπουδαιότητας του κτιρίου.

Η επέμβαση της ενίσχυσης εμπιστεύτηκε τους περιμετρικούς υπερμπατικούς τοίχους τους οποίους περιέσφιξε, μαζί με όποια κατακόρυφα στοιχεία ενσωμάτωναν αυτοί, με μανδύες εκτοξευομένου σκυροδέματος. Στην ακαμψία του συγκροτήματος συμβάλλουν, πλην των ως άνω στοιχείων και τα υφιστάμενα τοιχώματα (τα οποία ενισχύονται) καθώς και νέα τοιχώματα που καταλαμβάνουν ολόκληρα φατνώματα από στύλο σε στύλο. Τα νέα τοιχώματα υλοποιούνται κυρίως κατά μήκος των δύο εγκάρσιων αρμών τους οποίους έχει κληρονομήσει το κτίριο από την κατασκευή του. Η θεμελίωση του υφισταμένου δομήματος έχει πραγματοποιηθεί σε βάθος 2,5 m περίπου από το φυσικό έδαφος, επί στρώσης καστανέρυθρης αμμώδους αργίλου με χαλίκια. Η αποτίμηση της συμπεριφοράς του υφισταμένου καθώς και η ανάλυση του ενισχυμένου φορέα πραγματοποιήθηκε με το πρόγραμμα ETABS.

 

 

Λεπτομέρειες Έργου
  • Εργοδότης / Φορέας Ανάθεσης :  Ιδιώτης (δωρεά)
  • Στάδια μελέτης :   Πλήρης μελέτη ενίσχυσης και τεύχη Δημοπράτησης 
  • Προϋπολογισμός Φ. Ο. : 800.000 €
  • Περίοδος Μελέτης :  05/2009-12/2009
  • Κατάσταση Έργου : Ολοκληρωμένο
  • Αρχιτεκτονική Μελέτη:  Β. Αδάλογλου
  • Η/Μ Μελέτη: Χ. Τσεκούρας