Έργα
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΧΙΟΥ
Περιγραφή Έργου

Η μελέτη του έργου εκπονήθηκε το έτος 2008. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του όμως, απεκαλύφθησαν αξιόλογες αρχαιότητες, με συνέπεια, η συνέχισή του να απαιτεί αναθεώρηση της μελέτης θεμελίωσης, η οποία ανατέθηκε στο γραφείο μας.

Το νέο σύστημα θεμελίωσης αποτελείται από μία συμπαγή και ισχυρή διαφραγματική εδαφόπλακα ω.σ., πάχους 30 cm, η οποία σκυροδετείται ανεξάρτητα σε κάθε χώρο. Η σεισμογόνος τέμνουσα κάθε τοίχου κατανέμεται κατά μήκος του συνόρου πλάκας – τοίχου, αμφίπλευρα στους εσωτερικούς τοίχους και μονόπλευρα, βέβαια, στους εξωτερικούς. Οι οριζόντιες σεισμικές δυνάμεις που δρουν στο επίπεδο της πλάκας κάθε χώρου, κατανέμονται στη συνέχεια μέσω της πλάκας, στις κεφαλές 144 μικροπασσάλων ύψους 5 ή 7m, ποιότητας C25/30.

Στο μαθηματικό προσομοίωμα εισάγονται οι δυσκαμψίες των μικροπασσάλων μέσω οριζοντίων και κατακορύφων ελατηρίων στις 144 θέσεις παρουσίας των. Στην παραλαβή σεισμογόνου τέμνουσας εξακολουθούν βέβαια και προσφέρουν οι θεμελιότοιχοι, σε πολύ μικρό βέβαια ποσοστό, λόγω της παρουσίας 144, σχετικά δύσκαμπτων, μικροπασσάλων. Στην οριακή περίπτωση καταστροφής τους όμως, το σύνολο της τέμνουσας βάσης εκ της ανωδομής καλούνται να αναλάβουν οι πάσσαλοι.

Ο οπλισμός της πλάκας, κατηγορίας B500c, προκύπτει κυρίως εκ του διαφραγματικού ρόλου της. Στους πασσάλους, οι συνδετήρες προκύπτουν από τις ανάγκες ανάληψης μεγάλης τέμνουσας (κυρίως περί την κεφαλή), ενώ ο διαμήκης οπλισμός διαστασιολογείται από τη μέγιστη ροπή κάμψεως που παρουσιάζεται σε βάθος ~1,00 m. Τελικά, λόγω υπέρβασης, στο ανωτέρω τμήμα, της τέμνουσας και της ροπής αντοχής του απλά οπλισμένου με κλωβό πασσάλου, προκρίθηκε η λύση της προσθήκης ενός ΗΕΒ 140 στο ανώτερο τμήμα των πασσάλων και η λειτουργία της διατομής ως σύμμεικτης.

Προκειμένου να αποφευχθεί η περίπτωση λειτουργίας της πλάκας – διάφραγμα και ως θεμελιόπλακας, η σκυροδέτηση της θα λάβει χώρα μετά την, κατά το δυνατόν, ολοκλήρωση όλων των εργασιών του φέροντος οργανισμού ανωδομής και στέγη.

Λεπτομέρειες Έργου
  • Εργοδότης / Φορέας Ανάθεσης : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ - ΛΥΓΚΕΑΣ Α.Ε.
  • Στάδια μελέτης : Πλήρης Μελέτη Θεμελίωσης
  • Προϋπολογισμός Φ. Ο. :
  • Περίοδος Μελέτης : 12/2010- 03/2011
  • Κατάσταση Έργου : Ολοκληρωμένο
  • Εδαφοτεχνική Μελέτη : ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΡΑΤΑΚΟΣ