Έργα
ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
Περιγραφή Έργου

Το Μπενάκειο αποτελεί το παλαιότερο και μεγαλύτερο κτίριο στις εγκαταστάσεις του Κολλεγίου Αθηνών στο Ψυχικό. Η πρώτη φάση της κατασκευής του έλαβε χώρα από το 1927 έως το 1932. Ο φέρων οργανισμός αποτελείται από φέρουσες λιθοδομές με πλάκες και δοκούς από σκυρόδεμα. Το πάχος των φερόντων τοίχων είναι τάξης 60cm, η δε σύμμετρος & πυκνή ανάπτυξή τους στους τρεις κυρίους ορόφους εμπνέει εμπιστοσύνη, τόσον από απόψεως στατικής επάρκειας όσον & από απόψεως σεισμικής συμπεριφοράς.

Κύριο μέλημα της μελέτης αποτέλεσε ο περιορισμός των δομικών επεμβάσεων, ώστε τυπικά, αλλά και ουσιαστικά να μην απαιτηθούν διαδικασίες ελέγχου υφισταμένου. Για τον λόγο αυτό οι προτεινόμενες από την αρχιτεκτονική μελέτη επεμβάσεις στον φέροντα οργανισμό χαρακτηρίζονται ως τοπικού χαρακτήρα. Για την ακρίβεια πρόκειται για τη δημιουργία 2 νέων σιδηρών κλιμακοστασίων διαφυγής, για νέα ανοίγματα σε εσωτερικούς φέροντες τοίχους, αλλά και κατάργηση υφισταμένων ανοιγμάτων, και τέλος την κατασκευή σιδηρού φρέατος βοηθητικού ανελκυστήρα.

Η στατική μελέτη εκπονήθηκε σε ποσοστό 50% με το γραφείο Γ. Β. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ E.Ε.

Κατά τη φάση κατασκευής αποφασίστηκε να γίνουν ενισχύσεις στη φέρουσα τοιχοποιία, την εφαρμογή και επιστασία των οποίων ανέλαβε ο Πολιτικός Μηχανικός Μιχάλης Αγγελίδης.

Λεπτομέρειες Έργου
  • Εργοδότης / Φορέας Ανάθεσης : ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ
  • Στάδια μελέτης : Προμελέτη – Μελέτη Αδείας – Μελέτη Εφαρμογής – Τεύχη Δημοπράτησης
  • Προϋπολογισμός Φ. Ο. : 60.000€ (άδεια)
  • Περίοδος Μελέτης : 12/2004 – 07/2008
  • Κατάσταση Έργου : Ολοκληρωμένο
  • Αρχιτεκτονική Μελέτη : ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Ν. ΤΟΜΠΑΖΗ Ε.Π.Ε. / XAPPY K. MΠOYΓAΔEΛΛHΣ KAI ΣYNEPΓATEΣ APXITEKTONEΣ Α.Ε.
  • Η/Μ Μελέτη : Π. Γ. ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ / ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΑΣΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ