Η εταιρεία
Εταιρικό Software
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
Προγράμματα Στατικής Ανάλυσης και Διαστασιολόγησης Κατασκευών
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΟΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ETABS

2016 COMPUTERS and STRUCTURES (CSI HELLAS) Πρόγραμμα ανάλυσης και διαστασιολόγησης κτιριακών έργων. 
EC PRAXIS EUROCODE 8-3 (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) 1.0 CSI Engineering Ltd Add-on στο Etabs για την αποτίμηση κατασκευών με βάση τον Ευρωκώδικα 8 μέρος 3 καθώς και τον ΚΑΝ.ΕΠΕ τόσο με ελαστικές όσο και ανελαστιμές μεθόδους.
STEREOSTATIKA σύνδεση με ETABS V3.54 Π-SYSTEMS International & CSI HELLAS Εισαγωγή φορέα και επεξεργασία αποτελεσμάτων στο STEROSTATIKA, ανάλυση στο ETABS 
EC PRAXIS 3J FOR ETABS V3.20 COMPUTERS and STRUCTURES (CSI HELLAS) Διαβάζει τη γεωμετρία και τα αποτελέσματα ανάλυσης του ETABS και αναλύει και διαστασιολογεί μεταλλικές συνδέσεις με EC3
ETOOLS V2.2.0.1 Γ & Γ ΠΕΝΕΛΗΣ Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Εργαλεία ETABS με βάση τους Ελληνικούς Κανονισμούς
SAFE 2016 COMPUTERS and STRUCTURES (CSI HELLAS) Γραμμική ανάλυση και διαστασιολόγηση επιφανειακών φορέων οπλισμένου σκυροδέματος, σύνδεση με ETABS
EC PRAXIS 3J V3.20 COMPUTERS and STRUCTURES (CSI HELLAS) Αυτόνομη εφαρμογή ανάλυσης και διαστασιολόγησης μεταλλικών συνδέσεων με EC-3
FESPA 4.3.0.14 LH ΛΟΓΙΣΜΙΚΗ Στατική ανάλυση και διαστασιολόγηση ραβδωτών φορέων από οπλ. Σκυρόδεμα
NEXT Release 1, 2016 COMPUTEC SOFTWARE Στατική ανάλυση και διαστασιολόγηση ραβδωτών φορέων και φορέων επιφανειακών πεπερασμένων στοιχείων από οπλ. σκυρόδεμα, μεταλλικών και ξυλινων κατασκευών.
STAAD PRO V8i(series6) BENTLEY  Ανάλυση χωρικών φορέων πεπερασμένων στοιχείων και ραβδωτών φορέων, διαστασιολόγηση μεταλλικών φορέων με EC-3 και ξύλινων φορέων με EC-5, κ.α.
STATIK 5 1.1.0.20 CUBUS AG ZURICH Στατική, Δυναμική και μη γραμμική Aνάλυση Κατασκευών
STATIK STV 2.68 CUBUS AG ZURICH Προεντεταμένοι φορείς
FAGUS 5 1.1.0.22 CUBUS AG ZURICH Διαστασιολόγηση διατομών τυχούσας μορφής από οπλισμένο, προεντεταμένο σκυρόδεμα, χάλυβα και συμμικτων διατομών
CEDRUS 5 1.1.0.4 CUBUS AG ZURICH Γραμμική ανάλυση και διαστασιολόγηση επιφανειακών φορέων οπλισμένου σκυροδέματος
STAHL 1.1.0.1 CUBUS AG ZURICH Ανάλυση και διαστασιολόγηση Μεταλλικών Κατασκευών
LARIX 2G-3G 2,45 CUBUS AG ZURICH Υπολογισμός αγκυρωμένων και μη επενδύσεων ορυγμάτων
LARIX 2S-3S CUBUS AG ZURICH Ελεγχος ευστάθειας πρανών
LARIX 2M-3M CUBUS AG ZURICH Υπολογισμός και διαστασιολόγηση τοίχων αντιστήριξης
LARIX 5M 3.02.1.0 CUBUS AG ZURICH Υπολογισμός και διαστασιολόγηση τοίχων αντιστήριξης
SOFISTIK 25    
STAR 2-3 14.26 SOFISTIΚ Γραμμική και μη γραμμική ανάλυση ραβδωτών φορέων, θεωρεία 2ας και 3ης τάξεως
AQUA/AQB, AQBS 25 SOFISTIΚ Διαστασιολόγηση και έλεγχος ραβδωτών στοιχείων από οπλισμένο και προεντεταμένο σκυρόδεμα, έλεγχος τάσεων σιδηρών και ξύλινων κατασκευών
PFAHL 13.18 SOFISTIΚ Υπολογισμός πασσάλων – πασσαλοομάδων με την μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων
SEPP 14.25 SOFISTIΚ Γραμμική ανάλυση επίπεδων επιφανειακών φορέων με φορτία έξω από το επίπεδό τους με την μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων
ASE,
ASE1
ASE2
ASE3
ASE4
14.57 SOFISTIΚ ASE:
Γενικό πρόγραμμα επίλυσης οποιωνδήποτε τρισδιάστατων φορέων με την μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων κάτω από οποιαδήποτε φόρτιση, προένταση.
ASE 1 έως 4:
Επεκτάσεις του ASE
DYNA 12.46 SOFISTIK Δυναμική ανάλυση κατασκευών
GEOS/B 12.82 SOFISTIK Γεωμετρία καλωδίων προέντασης σε ραβδωτά στοιχεία στο χώρο
GEOS/P 12.82 SOFISTIK Γεωμετρία καλωδίων προέντασης σε επιφανειακά πεπερασμένα στοιχεία.
ELSE 10.35 SOFISTIK Εύρεση και αξιολόγηση γραμμών και επιφανειών επιρροής
WALLS v2006.352 SOFISTIK Πρόγραμμα σχεδιασμου τοίχων αντιστήριξης με πολλαπλές αγκυρώσεις. (πασσαλότοιχοι)
STEEL CONNECTIONS ν 2013.099 FIDES Πρόγραμμα υπολογισμού και σχεδίασης συνδέσεων μεταλλικών κατασκευών σύμφωνα με DIN 18800 και EC-3
WOOD EXPRESS V 30.06/2011 Runet Πρόγραμμα υπολογισμού και διαστασιολόγησης ξύλινων κατασκευών σύμφωνα με τον EC-5
FEDRA V 22.04/2013 Runet Πρόγραμμα υπολογισμού κτιρίων από φέρουσα τοιχοποιία με χρήση πεπερ/νων στοιχείων με τον EC-6
BETON EXPRESS V 14.02.2015 Runet Πρόγραμμα διαστασιολόγησης τμημάτων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα.
OTHISIS V.2.31 Υπολογιστική Μηχανική Α.Ε. Πρόγραμμα επίλυσης και διαστασιολόγησης τοίχων αντιστήριξης.
MICROSTUDY V. 2.0 Υπολογιστική Μηχανική Α.Ε. Πρόγραμμα επίλυσης μεμονωμένων διατομών (δοκοί, στύλοι, πλάκα, μεταλλικά μέλη, πέδιλα κλπ.)
SPACE ΙΙ 32 bit
(ΕΑΚ 2003)
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. Στατική ανάλυση και διαστασιολόγηση ραβδωτών φορέων και φορέων επιφανειακών πεπερασμένων στοιχείων από οπλ. Σκυρόδεμα, αλλά και μεταλλικών κατασκευών
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
Προγράμματα Στατικής Ανάλυσης και Διαστασιολόγησης Κατασκευών
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΟΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
Προγράμματα Στατικής Ανάλυσης και Διαστασιολόγησης Κατασκευών
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΟΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
Προγράμματα Στατικής Ανάλυσης και Διαστασιολόγησης Κατασκευών
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΟΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Προγράμματα Δημιουργίας Τευχών Δημοπράτησης
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΟΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ECM ΠΡΟΚΟΣΤΟ-ΛΟΓΗΣΗ 7.02.01 ACE - Hellas Σύνταξη προϋπολογισμών και τευχών δημοπράτησης
Προγράμματα Υπολογισμού Αμοιβών & Έκδοσης οικοδομικών αδειών
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΟΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
CIVIL   GARDOS SOFTWARE Πρόγραμμα υπολογισμού Αμοιβών Μηχανικών – Φοροτεχνικών
ΑΔΕΙΑ PLUS 9WIN 4M Περιλαμβάνει όλα τα προγράμματα-μελέτες που απαιτούνται για την έκδοση των Οικοδομικών Αδειών
WINΦΟΡΑΜ V12.07.2011 Runet Ολοκληρωμένο πακέτο για τη διεκπεραίωση όλων των σχετικών με τις άδειες της πολεοδομίας εργασιών
Προγράμματα Ηλεκτρονικης Σχεδίασης
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΟΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
REVIT LT 2018 AUTODESK
AUTOCAD Design Suite2018 Standard
AUTOCAD LT 2018
ADVANCED STEEL PROFESSIONAL 2010 GRAITEC (SOFITIK HELLAS) Σχεδίαση μεταλλικών κατασκευών σε περιβάλλον Autocad
ΚΛΕΙΔΙ 2015 CAD SYSTEMS
 
Προγράμματα Γενικής χρήσης
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΟΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
MS Windows 8.1 Pro MICROSOFT
MS Office 2013 MICROSOFT
ADOBE ACROBAT PROFESSIONAL 7 ADOBE SYSTEMS INC
Kaspersky Internet Security
2018 KASPERSKY LAB
Προγράμματα Γενικής χρήσης